plg_search_djclassifieds
نتیجه در واژه‌ها
نتیجه در گرامر
کلمه مورد نظرتان را تایپ کرده و بر روی اینتر بزنید
اصطلاح تعریف
Verbum
Udtale

تلفظ

Udsagnsord

فعل

برای اطلاعات بیشتر به verbum مراجعه کنید.

Udråbsord

حرف ندا

Ubestemte Pronomen

ضمیر نامعین یا نامشخص

Tillægsord

صفت
برای اطلاعات بیشتر لطفا adjektivرا ببینید.

Talord
suffiks

پسوند

Substantiv
Stedord

ضمیر
برای اطلاعات بیشتر به pronomen مراجعه کنید

Spørgende Pronomen
Singularis

مفرد

برای اطلاعات بیشتر به ental مراجعه کنید

Relative Pronomen
Refleksive Pronomen
Præposition

ما می توانیم یک وب سایت رایگان برای شما طراحی کنیم

طراحی رایگان خواهد بود. شما فقط باید برای دامنه و میزبانی پرداخت کنید. اما باید از سروری که ما توصیه میکنیم، استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید:


ایمیل: Amozegar.com@gmail.com

© 2018 Amozegar.com.
کوکی ها ارائه خدمات ما را برای ما آسان تر می کنند. با استفاده از خدمات ما به ما اجازه استفاده از کوکی ها را می دهید.
Ok